Zorgverzekeringen

0 387
Wanbetalers zorgverzekering
Wanbetalers zorgverzekering

Maar liefst 20 miljoen euro stelt minister Schippers van Volksgezondheid de komende vier jaar beschikbaar om veelbelovende initiatieven op het gebied van e-health te stimuleren en verder te ontwikkelen. De steun heeft tot doel om goede ict-innovaties sneller te kunnen toepassen in de gezondheidszorg.

De financiële ondersteuning maakt deel uit van het zogenaamde FastTrack eHealth initiatief. Dit is een samenwerking tussen de overheid en private partijen zoals banken, pensioenfondsen, investeerders en zorgverzekeraars. Daarnaast wordt samenwerking gezocht met de StartupDelta, een belangengroep die de vestiging van startups in Nederland wil stimuleren. Het project gaat in oktober van dit jaar van start.

Minister Schippers maakte ook een tussenrapportage bekend van eerder gestelde eHealth doelen. Zo blijkt dat thuisalarmering en zelfstandige metingen al op grote schaal worden toegepast. De minister gaf aan dat intensievere inzet nodig is om de (digitale) communicatie tussen zorgverleners en patiënten makkelijker te maken en patiënten meer online inzage in gegevens te kunnen laten krijgen. Ten opzichte van de rest van de wereld loopt Nederland achter met de acceptatie en het gebruik van e-Health systemen. Het gebruik van ict toepassingen in de zorg is van groot belang bij het beperken van de zorgkosten in het algemeen en bij de preventie en behandeling van chronische ziekten.

Autoverzekeringen vergelijken loont
Autoverzekeringen vergelijken loont

Mensen proberen op allerlei manieren een slaatje te slaan uit de verzekering door valse claims bij de verzekeraar neer te leggen. Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) maakte onlangs bekend vorig jaar maar liefst 10 procent meer fraudegevallen te hebben opgespoord vergeleken met voorgaande jaar.

Allerlei wegen worden bewandeld om geld van de verzekering los te peuteren. Vooral bij de motorrijtuigenverzekeringen komen veel valse schadeaangiften voor. Auto’s worden bijvoorbeeld opgegeven als gestolen terwijl dat niet het geval is en ongelukken worden in scène gezet. Ook de brandverzekering moet het vaak ontgelden. In totaal zijn vorig jaar ruim 3.700 fraudegevallen aangetoond. Het totale schadebedrag dat daarmee gemoeid is, is nog niet bekend. In 2014 liep dat dat bedrag op tot bijna 100 miljoen euro, waarbij in 40 procent van de fraudegevallen de motorrijtuigenverzekering was betrokken.

De toename van het aantal opgespoorde valse claims wil niet zeggen dat er meer wordt gefraudeerd. Het CBV zegt dat de forse investeringen in fraudeonderzoek die verzekeraars de afgelopen jaren hebben gedaan hun vruchten afwerpen. Onderdeel van de verbeterde opsporing van zwendel is de goede samenwerking tussen politie en verzekeraars. Fraudeurs die betrapt worden kunnen “bestraft” worden door bijvoorbeeld het terugbetalen van gemaakte kosten of door beëindiging van de polis.

0 452
Zorgverzekering overstappen
Zorgverzekering overstappen

De manier waarop het Tergooi ziekenhuis de mogelijke klachten naar aanleiding van het overlijden van een patiënt heeft afgekocht stuit minister Schippers van Volksgezondheid tegen de borst. Het ziekenhuis heeft de schade en kosten vergoed die het gevolg waren van de dood van de patiënt in ruil voor het zwijgen door de nabestaanden over de toedracht waardoor de patiënt overleed.

Schippers vindt dat het niet meer mogelijk moet kunnen zijn dat patiënten en nabestaanden een zwijgcontract tekenen met een zorginstelling in ruil waarvoor zij niet naar de tuchtrechter kunnen stappen. Het is echter moeilijk te beoordelen wat de gevolgen zijn als mensen zich niet aan het zwijgcontract houden. Daarom roept zij mensen, patiënten dan wel nabestaanden, op om zich te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidsdienst (IGZ), ondanks dat zij een zgn. zwijgcontract met de betreffende zorginstelling hebben gesloten. De IGZ kan het contract toetsen en beoordelen of de zwijgplicht juridisch houdbaar is.

Tot op heden zijn zwijgcontracten niet verboden. De IGZ kan daardoor niet ingrijpen in dit soort situaties. Schippers zegt dat een civielrechtelijke schikking er nooit toe mag leiden dat niet over de klacht gesproken mag worden. Met haar oproep om zich te melden bij de IGZ hoopt de minister dat er meer ernstige situaties die nooit gemeld zijn bekend worden. In principe moet iedere calamiteit in de zorg bij de IGZ gemeld worden. Zelfs als het om twijfelgevallen gaat.

0 566

De rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat zorgverzekeraars niet op de stoel van artsen mogen zitten. Verzekeraar Ditzo, onderdeel van ASR verzekeringen, is daarvoor op de vingers getikt door de rechtbank in Utrecht.

Marianne Vlaming heeft met succes een rechtszaak aangespannen tegen haar zorgverzekeraar Ditzo. Zij is chronisch ziek en haar huisarts stelde vast dat ze extra fysiotherapie nodig had. De verzekeraar eiste echter extra informatie omdat er twijfels waren over het oordeel van de huisarts. Marianne weigerde die informatie te geven. Ditzo besloot de extra fysiotherapie niet te vergoeden, waarna Marianne tegen dit besluit in beroep ging bij de rechtbank.

Als een zorgverzekeraar een oordeel niet vertrouwt, kan een beroep gedaan worden op een onafhankelijk medisch adviseur in dienst van het bedrijf, die op basis van de informatie die de huisarts of specialist geeft een uitspraak kan doen. Dat is in dit geval niet gebeurd. Marianne vond met de actie van Ditzo dat de verzekeraar op de stoel van de huisarts zat en bovendien inbreuk maakte op haar privacy.

Het opvragen van informatie mag alleen in bijzondere gevallen en alleen via de medisch adviseur. Ondanks die regels wordt door zorgverzekeraars vaker direct informatie opgevraagd bij verzekerden. Enerzijds ligt dat meestal aan de tijd. Doorgaans wordt een zorgverzekering aangesproken als zich een acuut probleem aandient voor de verzekerde, die dit graag zo snel mogelijk verholpen wil zien. Anderzijds komt de wetgeving voor de meeste mensen als te complex voor, waardoor ze niet in verweer gaan vanwege de mogelijke rompslomp.

0 794
Zorgverzekering
Zorgverzekering

Nu steeds meer premies voor 2016 bekend gemaakt worden door de zorgverzekeraars, kan langzamerhand het grote vergelijken weer beginnen. 19 november is de datum dat alle nieuwe zorgpremies bekend moeten zijn. Tot 1 januari 2016 heeft u dan de tijd om over te stappen naar een andere zorgverzekering.

Het vergelijken van zorgverzekeringen kan een lastige klus zijn. Een aantal zaken moet u daarbij voor uzelf helder hebben. Hoeveel eigen risico bent u bereid te nemen? Komt u via bestaande relaties met (zorg)verzekeraars in aanmerking voor korting? En welke polisvorm heeft uw voorkeur?

Belangrijk is te kijken naar de hoogte van het (vrijwillig) eigen risico. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie kan uitpakken. Ook hanteren zorgverzekeraars kortingspercentages die niet voor iedereen gelden. Korting kan bijvoorbeeld gegeven worden door koppelingen met andere verzekeringen bij de maatschappij of als beloning voor klantentrouw.

Er zijn verschillende polisvormen. De naturapolis, de restitutiepolis en de budgetpolis.

  • Bij een naturapolis krijgt u alleen volledige vergoeding wanneer u naar zorgverleners gaat waarmee de verzekeraar afspraken heeft. Betaling van de zorgverlener wordt rechtstreeks met de verzekeraar geregeld. Kiest u toch voor een zorgverlener waarmee geen contract gesloten is, dan vergoedt de verzekeraar een bepaald percentage van de behandeling.
  • Bij de restitutiepolis kiest u zelf de zorgverlener. De zorgverzekering hanteert standaardvergoedingen. Veelal moet u de facturen van de zorgverleners eerst zelf betalen, die u vervolgens declareert bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk of de verzekeraar afspraken met de zorgverlener heeft, wordt de behandeling volledig of gedeeltelijk vergoed.
  • De budgetpolis lijkt de goedkoopste optie. Let wel, vaak zijn voorwaarden aan de polis verbonden, waardoor vergoedingen uitgesloten of slechts voor een klein deel uitgevoerd worden. U kunt bij inschakeling van een zorgverlener voor onaangename verrassingen komen te staan.

Sleutelwoord bij de verschillende polisvormen is keuzevrijheid van de zorgverlener en de waarde die u daaraan hecht.

0 986
Wanbetalers zorgverzekering
Wanbetalers zorgverzekering

Zorgverzekeraars maken zich zorgen om het steeds groter wordende aantal mensen die hun maandelijkse zorgpremie niet of niet op tijd betalen. Alleen al in 2015 zijn er tot nu toe inmiddels meer dan 50.000 mensen door zorgverzekeraars aangemeld als wanbetaler. Dit gebeurt pas als mensen een betalingsachterstand hebben van meer dan een half jaar. Elk kwartaal worden er op dit moment 25.000 wanbetalers als zodanig aangemeld bij het Zorginstituut.

Zodra iemand als wanbetaler is geregistreerd wordt het innen van de zorgpremie overgenomen door het Zorginstituut. Ze zijn vanaf dat moment ook direct een boete verschuldigd, die dertig procent van de verschuldigde premie bedraagt. Wanneer premie en boete bij elkaar worden opgeteld ligt het per maand te betalen bedrag rond de 150 euro.

De overheid heeft deze regeling bedacht om ervoor te zorgen dat mensen nooit zonder een zorgverzekering komen te zitten. Het verschuldigde bedrag blijft echter openstaan en zal uiteindelijk ook altijd voldaan moeten worden. Een van de middelen die het Zorginstituut daarvoor heeft is het leggen van een loonbeslag, waarbij eerst de zorgverzekeraar zijn geld krijgt en de schuldenaar pas daarna zijn geld ontvangt om andere rekeningen te kunnen voldoen. Ook kan er beslag gelegd worden op de zorgtoeslag, zodat daar een deel van de premie van betaald kan worden.

0 810

Wanneer Nederland terug zou willen keren van geprivatiseerde zorgverzekeraars naar het systeem van het ziekenfonds, wat daarvoor in gebruik was, zou dit vrijwel niet te betalen zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Plan Bureau (CPB).

Het CPB deed hier deed afgelopen maanden onderzoek naar op verzoek van tien politieke partijen. Die partijen worden niet met naam en toenaam genoemd.

In Nederland zijn er op dit moment ongeveer 40 verschillende zorgverzekeraars. Wanneer die afgeschaft en schadeloos gesteld zouden worden zou dit neerkomen op een kostenpost van in totaal 26 miljard euro. Het plan voor een nieuwe, nationale zorgverzekeraar met veel invloed vanuit de overheid, is daarmee op zeer losse schroeven komen te staan.

Vooralsnog stijgen de zorgkosten in Nederland nog steeds. Ook voor 2016 wordt er een fikse stijging verwacht. Die zal zoals het er nu naar uit ziet voor het grootste deel worden opgevangen door reserves van de zorgverzekeraars en door een financiële bijdrage van het rijk. Desondanks zal de zorgpremie naar verwachting licht gaan stijgen volgend jaar.

0 760

Sinds de invoering van de zorgverzekering nieuwe stijl is er op verschillende manieren geprobeerd de zorgkosten te verminderen, met name door bepaalde behandelingen en medicijnen te verwijderen uit het basispakket. Die veranderingen hebben echter lang niet altijd het beoogde effect, blijkt uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer.

De anticonceptiepil wordt bijvoorbeeld niet meer vergoed voor vrouwen die ouder zijn dan 21 jaar. Ook slaapmiddelen en antidepressiva worden niet langer vergoed. Dat leverde een besparing op van 250 miljoen euro op jaarbasis, tussen 2008 en 2013. Helaas had het kabinet de besparing veel hoer ingeschat, namelijk op 500 miljoen.

Hoezeer de overheid zich had misrekent blijkt bijvoorbeeld uit de besparingen op cholesterolverlagers. Daar hoopte het kabinet in totaal bijna 100 miljoen euro op te kunnen besparen nadat ze uit het basispakket van de zorgverzekering werden verwijderd. In werkelijkheid bleek de winst met 18 miljoen euro nog geen vijfde van wat er was beoogd.

Vanaf 2017 wil de overheid elk jaar nog eens 225 miljoen euro besparen, maar volgens de Algemene Rekenkamer gaat dat met de aangekondigde veranderingen niet lukken. De nu al substantiële zorgkosten zullen de komende jaren verder gaan stijgen. Maakten ze vorig jaar nog 13% uit van het bruto binnenlands product (bbp), in 2040 zal dit naar schatting tot 30% gaan stijgen.

0 831
Zorgverzekering overstappen
Zorgverzekering overstappen

Eind 2014 is tien procent van alle Nederlanders overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Dat blijkt uit gegevens van de Consumentenbond. De belangrijkste reden om over te stappen was een lagere maandpremie. Ook bleek dat jongeren eerder overstappen dan ouderen en dat mensen de vrije artsenkeuze steeds belangrijker zijn gaan vinden.

Jongeren vinden een lage premie voor hun zorgverzekering het belangrijkst. Ouderen, die ook vaker rapporteren medische hulp nodig te hebben, vinden het daardoor juist belangrijk om bij de zorgverlener van hun keuze zorg af te nemen. Zij maken hun keuze dus vaker op basis van de vrije artsenkeuze van een zorgverzekeraar, of bestuderen van tevoren steeds beter van welke zorgverzekeraar ze bij hun bestaande zorgaanbieder zoals een huisarts terecht kunnen.

Wanneer mensen niet overstappen komt dat meestal omdat ze tevreden zijn over de dekking die hun zorgverzekering ze biedt. Ook goede service en klantgerichtheid van een zorgverzekeraar vinden mensen belangrijk genoeg om niet te gaan overstappen, zelfs als ze daardoor wat meer premie kwijt zijn per maand.

0 978
Zorgverzekering
Zorgverzekering

De zorgverzekeraars van Nederland hebben gezamenlijk in 2014 meer dan 1 miljard euro winst gemaakt. De winst is daarmee gedaald met een half miljard. In 2013 werd er namelijk nog een totale winst geboekt van 1,5 miljard euro. Dat blijkt uit een rapport van De Nederlandsche Bank.

De daling van de winst heeft volgens insiders te maken met de gemiddeld lagere premies, waarvoor de reserves van de zorgverzekeraars werden aangesproken. De winst van 1 miljard euro is te verklaren doordat de zorgkosten minder opliepen dan van tevoren beraamd en er werd ook met goede resultaten door zorgverzekeraars belegd.

Zoals elk jaar werd ook bijgehouden hoeveel premie er in totaal in 2014 was betaald door Nederlandse consumenten, dat bedroeg een totaal van 41 miljard euro.

Ook in 2016 zullen zorgverzekeraars de premie verlagen door hun eigen financiële reserves aan te spreken.